Bij het onverhoopt beschadigd raken van asbesthoudende toepassingen bestaat een reële kans op het vrijkomen van losse asbestvezels. Dit kan het gevolg zijn van brand, explosies, storm- en waterschade of het ondeskundig bewerken of beschadigen van een asbesthoudende toepassing. Het is dan van belang dat de situatie snel en deskundig terug gebracht word naar en beheerste situatie teneinde gecontroleerd het asbest te kunnen opruimen en er weer een veilige situatie ontstaat.

Admanstars is 24/7 beschikbaar als onafhankelijk asbestdeskundige voor de algehele coördinatie van calamiteiten.

Wanneer spreekt met over een calamiteit?

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp of een niet verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Om goed voorbereid te zijn hebben overheden rampenplannen in de kast liggen, waarin is omschreven wat te doen in geval van een calamiteit.
Een niet-verwachte gebeurtenis kan leiden tot ernstige schade indien er sprake is van:

 • Uitval van infrastructuur (transport en opslag, communicatie, regelsystemen, energie, drinkwater, waterhuishouding)
 • Uitval van bijzondere voorzieningen (op gebied van verzorging, sturing en controle, handhaving)
 • Ongecontroleerd gedrag van grote delen van de bevolking.

Wat zijn de kenmerken van een calamiteit?

 • De situatie ontstaat onverwacht (incident / calamiteit)
 • Beslissingen moeten snel genomen worden (Uitgestelde beslissingen leveren hoge werkdruk)
 • Tijdsdruk
 • De vraag om informatie is hoog
 • Er is een gevoel van controleverlies
 • In praktijk brengen van noodplan en bijbehorende protocollen
 • Reguliere werkzaamheden komen onder druk te staan
 • Reputatieschade

Wat zijn de risico's bij brand, explosie en/of instorting?

 • Asbesthoudende bronnen (met name golfplaten en sandwichpanelen) kunnen tijdens een brand kapot springen en zich verspreiden door o.a. hitte, wind, blussen en bewegingen van personen en materieel.
 • Asbesthoudende bronnen (met name niet-hechtgebonden toepassingen) vormen een hoog risico door extreme schade, en mogelijk zelfs verpulveren, van de toepassing waarbij een grote hoeveelheid respirabele (schadelijke) vezels in de lucht terecht kunnen komen.
 • Groot verspreidingsgebied waarbij het risico van respirabele (schadelijke) vezels in de lucht, bij hechtgebonden toepassingen, meestal is te verwaarlozen. Bij niet-hechtgebonden toepassingen, in combinatie met een explosie en/of instorting, kunnen wel aanzienlijke concentraties respirabele vezels vrij komen.

De eerste prioriteit is het in kaart brengen van het verspreidingsgebied (inclusief logistieke routes) en blootstellingsrisico's. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de mate van luchtverplaatsing, het type asbest en andere omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. Hierbij dient de nadruk te liggen op het verkrijgen van inzicht op actuele en realistische risico’s en de scenario’s die daaruit voortvloeien.

 

Stappenplan ter voorkoming van escalatie van een calamiteit in een crisis

 1. Wees voorbereid op een crisis 
  • Noodplan 
  • Protocol 
  • Scenario’s
  • Organisatie
  • Communicatieplan
 2. Manage de crisis
 3. Communiceer gestructureerd met betrokkenen en de pers
 4. Pas op een juiste manier het gebruik van sociale media toe
 5. Hanteer het “3xR-model”
  • Realisme: Wat is er aan de hand? 
  • Risico: Hoe groot is het risico? 
  • Regie: Wat gaan we doen en wie doet wat?
 6. Laat u goed en deskundig informeren! 
  • Stel vast of en zo ja, hoeveel asbest vrijkwam 
  • Bepaling verspreidingsgebied 
  • Gebiedsafzetting 
  • Beschermende maatregelen (mens & milieu) 
  • Afstemming crisisgebied op risicogebied

Communicatie

Het op een snelle, juiste, volledige en eenduidige wijze van informatie is van uitermate belang ten tijde van het beheersen van een calamiteit. De informatiestroom dient op gang te blijven gedurende het gehele proces en betrekking te hebben op het ontstaan, de wijze van verhelpen en de nazorg. De volgorde waarin betrokkenen geïnformeerd worden is daarbij tevens cruciaal.

Informeer als eerste de direct betrokkenen:

 1. Crisisteam
 2. Eigen medewerkers
 3. Direct betrokken bewoners/gebruikers/getroffenen (verplaats je in hun situatie)

Voorkom dat de pers meer weet dan uw medewerkers en de bewoners/gebruikers/ getroffenen!

Nazorg

Nazorg is in veel gevallen het vergeten stiefkind bij de afronding van een calamiteit. Hierbij horen nadrukkelijk de vraagstukken rond opgelopen schade, het schadeonderzoek, ontstane zorgen bij direct betrokkenen (medewerkers, gebruikers, bewoners, etc.) en de nasleep van emotie rond de calamiteit.

Tevens dienen de opgedane ervaringen verwerkt te worden in het crisis draaiboek zodat de geleerde lessen niet verloren gaan. Een algehele evaluatie met een vertegenwoordiging van alle betrokken partijen dient hieraan ten grondslag te liggen.

Admanstars kan het hele proces van een asbestcalamiteit onafhankelijk en deskundig voor  u verzorgen.