Asbestonderzoek bestaat aanvankelijk uit een asbestinventarisatie conform de arbeidsomstandighedenregeling, bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27. Hierbij worden de mogelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen in kaart gebracht. Belangrijk is dat daarbij rekening wordt gehouden met de vervolgwerkzaamheden die er plaats dienen te vinden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u een dak wilt vervangen of de kozijnen, maar ook ingrijpendere renovatiewerkzaamheden of (totaal-)sloop behoren uiteraard tot de mogelijkheden. De mate van destructief onderzoek welke tijdens de asbestinventarisatie dient te worden toegepast, hangt daar volledig mee samen.

Vanaf 1994 is er in Nederland een totaalverbod van kracht gegaan op het gebruik, verbruik, bewerken, verhandelen en het in voorraad hebben van asbesthoudende materialen. Op basis hiervan is het dan ook wettelijk verplicht om bij elke vorm van werkzaamheden in bouwwerken, construcuties en installaties die voor 1994 zijn gebouwd, een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.

Indien tijdens de asbestinventarisatie asbesthoudende toepassingen worden aangetroffen die beschadigd zijn, kan het noodzakelijk zijn om de risico's daarvan verder in kaart te brengen. Dit kan door middel van een verontreinigingsonderzoek waarbij aan de hand van visuele waarnemingen en kleef-/stofmonsters het verontreinigingsgebied in kaart word gebracht. Wanneer het een in-gebruik zijnde situatie betreft, kan het ook noodzakelijk/wenselijk zijn een risico-onderzoek uit te voeren conform NEN2991 met behulp van lucht- en/of kleefmonsters. Dit alles hangt sterk af van de locatie waar zich de beschadigde asbesthoudende toepassing bevind.  

Bij aan- en verkoop van een bouwwerk volstaat het om een globale inventarisatie uit te voeren, waarbij enkel de direct waarneembare asbestverdachte toepassingen in kaart worden gebracht. Hieraan kan tevens een kostenraming worden toegevoegd zodat u daarmee gelijk een inschatting heeft van de kosten die verwijdering met zich meebrengen. Voorafgaand aan die werkzaamheden dient dan nog wel een officiƫle asbestinventarisatie uitgevoerd te worden.

Om een eerste indicatie te hebben van een specifiek materiaal is het mogelijk om een gerichte monstername te laten plaatsvinden. Van dat materiaal zal dan een analyse worden uitgevoerd door een daarvoor volledig geaccrediteerd laboratorium. Op basis van het resultaat van de analyse kan Admanstars u adviseren over de benodigde vervolgstappen.

Admanstars kan deze werkzaamheden volledig voor uverzorgen.